close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych są określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

   

  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu następuje osobiście w Ambasadzie RP w Nairobi lub podczas dyżurów konsularnych. Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie wniosku pocztą. Terminy dyżurów konsularnych są ogłaszane na stronie ambasady: Dyżury konsularne

   

   

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu. 

   

  Osoby zgłaszające się do sekcji konsularnej Ambasady RP w Nairobi w sprawach paszportowych są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę w systemie rejestracji internetowej „E-konsulat" pod adresem: www.e-konsulat.gov.pl

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście (bez konieczności rejestracji wizyty) w godzinach pracy urzędu konsularnego. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do ambasady, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu.

   

  Paszporty biometryczne 10-letnie i 5-letnie są produkowane w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport 3 miesiące przed utratą ważności posiadanego paszportu. Okres oczekiwania na otrzymanie paszportu biometrycznego wynosi około 6 do 8 tygodni.

   

  Uwaga: Osoby nieposiadające numeru PESEL są zobowiązane do złożenia wniosku o jego nadanie podczas składania wniosku o wydanie paszportu. Paszport biometryczny może być wydany jedynie osobie posiadającej numer PESEL.

   

  Jeżeli numer PESEL nie został nadany, do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć oryginał polskiego aktu urodzenia (dla osób pozostających w związku małżeńskim także odpis polskiego aktu małżeństwa) oraz wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL. W przypadku rozwodu należy dołączyć oryginał polskiego zupełnego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

   

  Akty prawne regulujące problematykę paszportową:

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

   

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

   

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

   

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: