close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium jednego z państw akredytacji placówki, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE

   

  Utrata dokumentu paszportowego  w kraju, w którym nie ma polskiego konsula. Uzyskanie tymczasowego dokumentu podróży (ETD).

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport podczas pobytu w Rwandzie, Tanzanii, Somalii, Ugandzie, Burundii, Seszelach, Komorach, Mauritiusie oraz Madagaskarze, gdzie ma polskiego urzędu konsularnego,  może zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

   

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   (Uwaga: konsul honorowy nie uczestniczy w realizacji tej kategorii spraw).

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o  procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

   

  Uwaga: tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium Państw Członkowskich UE.

   

  W celu uzyskania ETD należy:

   

  1.  Skontaktować się konsulem RP w Nairobi drogą telefoniczną lub elektronicznie. Po zweryfikowaniu danych osobowych, okoliczności utraty paszportu, konsul wystosuje wniosek od konsula danego państwa członkowskiego z prośbą o wydanie ETD.

   

  2.  W ustalonym przez konsula państwa członkowskiego terminie należy stawić się placówce właściwego państwo członkowskiego i przedłożyć:

   

  - Wypełniony wniosek o wydanie ETD  (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym państwa członkowskiego).

  -  Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Szczegółowe wymagania sprawdź tutaj.

  -  Bilet powrotny do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

  - Opłatę konsularną za wydanie ETD.  (zgodnie z tabelą opłat danego państwa członkowskiego)

   

   
   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium państw akredytacji placówki należy zgłosić ten fakt w wydziale konsularnym Ambasady RP w Nairobi. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Ambasadzie RP w Nairobi lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Ambasadzie RP w Nairobi nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: