close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Ambasada RP w Nairobi jest właściwa do rozpatrywania wniosków wizowych obywateli i rezydentów następujących państw: Kenii, Ugandy, Somalii, Madagaskaru, Mauritiusu, Seszeli.

  Obywatele i rezydenci Madagaskaru mogą wnioskować o wizy krótkoterminowe Schengen w Ambasadzie Szwajcarii w Antananarivo, która reprezentuje Polskę na terytorium Madagaskaru. W celu umówienia się na spotkanie, proszę o postępować zgodnie z procedurą na stronie:

  https://www.eda.admin.ch/countries/madagascar/en/home/representations/embassy.html

   

  Obywatele Mauritiusu oraz Seszeli są zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen.

   

  Uwagi :

  • nie dotyczy wjazdu na pobyt stały, w celu podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej (za wyjątkiem obywateli państw członkowskich UE/EOG). W tym przypadku należy wnioskować o wizę krajową w Ambasadzie RP w Nairobi.

   

  • z dniem 1 maja 2004 r. obywatele państw Unii Europejskiej korzystają z prawa do bezwizowego swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG).

   

  • szczegółowych informacji nt. zasad wjazdu i pobytu na terytorium RP udzielają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne. Spis adresów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych za granicą: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1101902000

   

  • osoby legitymujące się dokumentami podróży (Travel Document) wydanymi na podstawie Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r. (konwencja dotycząca statusu uchodźców) a także na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 28 września 1954 r. (konwencja dotycząca statusu bezpaństwowców) nie są uprawnione do wjazdu do Polski bez wizy.

   

  Wyjątki poniżej:

  • Z dniem 21 maja 2005 r. w związku z przystąpieniem Polski do Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959r., uchodźcy zamieszkujący w Irlandii oraz Rumunii są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wiz w celu wjazdu lub wyjazdu na terytorium Polski pod warunkiem:

   

  • posiadania ważnego dokumentu podróży wystawionego zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 28 lipca 1951 roku lub porozumieniem dotyczącym wydawania dokumentów podróży uchodźcom z 15 października 1946 roku, przez organy umawiającej się strony, na której terytorium uchodźcy ci zgodnie z prawem przebywają oraz
  • że ich pobyt w Polsce nie przekroczy trzech miesięcy;
  • wiza jest w dalszym ciągu wymagana w wypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub wjazdu w celu uzyskania płatnego zatrudnienia na terytorium innej umawiającej się strony.

   

   

  WE WSZYSTKICH SPRAWACH WIZOWYCH WYMAGANA JEST REJESTRACJA

  NA SPOTKANIA POPRZEZ PORTAL

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI ZWOLNIENI SĄ JEDYNIE

  POSIADACZE PASZPORTÓW DYPLOMATYCZNYCH/SŁUŻBOWYCH

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: